Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky platí pro objednání zboží v internetovém obchodě www.strojni-pily.eu, provozovaném společností FENOZA s.r.o. se sídlem Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika, IČ: 02106647, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80298 (dále jen „provozovatel“). Kontaktní adresa a centrální provozovna se nachází na adrese Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti provozovatele FENOZA s.r.o. (dále jen „provozovatel“) a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též „zákazník“).

1.3. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Vlastimil Kovář.

1.4. Provozovatele je možné kontaktovat e-mailem: obchod@strojni-pily.eu, na který bude odpovězeno nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po doručení e-mailové zprávy; telefonicky na tel. č.: 730 15 83 44, a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

1.5. Právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.strojni-pily.eu mezi společností FENOZA s.r.o. a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.6. Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.strojni-pily.eu také ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek II.
INFORMACE O ZBOŽÍ A KUPNÍ CENĚ

2.1. Prodávající uvádí informace o zboží vždy minimálně v rozsahu:

 • název výrobku
 • označení výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele,
 • údaje o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru,
 • další údaje potřebné dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,
 • kupní cena zboží včetně DPH (zejména o měně, výši);
 • nákladech dodání zboží;
 • veškerých dalších poplatcích a daních;

2.2. Provozovatel internetového obchodu www.strojni-pily.eu je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.strojni-pily.eu (dále jen "prodejna nebo eshop") jsou uváděny včetně DPH. Kupní cena zboží je prodávajícím stanovena zejména s ohledem na konkrétní typ a vlastnosti zboží. Náklady na obalový materiál a náklady dodání zboží budou prodávajícím vyčísleny zejména s ohledem na (i) váhu zboží, (ii) rozměry zboží, (iii) vzdálenost místa dodání atd. Prodávající při kalkulaci kupní ceny a veškerých dalších nákladu dále zohledňuje zvláštní požadavky kupujícího ohledně zboží a způsobu balení a dodání zboží.

2.3. Na eshopu si zákazník může přepínat mezi měnami CZK a EUR. Přepočet měny je odvíjen od aktuálního Kurzu devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou platného vždy k 1. dni daného kalendářního měsíce.

2.4. Provozovatel a zákazník se mohou dohodnout na poskytnutí zálohy kupujícím prodávajícímu ve sjednané výši. V případě požadavku na zaslání zálohové faktury, je třeba se obrátit na fakturační oddělení prostřednictvím emailu obchod@strojni-pily.eu.

2.5. V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k dodání zboží, na nějž byla záloha poskytnuta, zavazuje se provozovatel zálohu kupujícímu vrátit do 14 dnů ode dne odstoupení smluvní strany od kupní smlouvy.

2.6. Proti nároku kupujícího na vrácení zálohy je provozovatel oprávněn započíst své nároky vyplývající z kupní smlouvy za kupujícím, a to zejména nárok na odstupné, nárok na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody a úroky z prodlení.

2.7. V případě, že v nabídce došlo ke zjevné chybě v kupní ceně zboží, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu v případě, že byl kupující nejpozději do uplynutí lhůty k přijetí nabídky o této chybě vyrozuměn. Prodávající vždy informuje kupujícího o jakékoliv chybě v nabídce bez zbytečného odkladu, a zároveň zašle kupujícímu stejným způsobem opravenou nabídku.

Článek III.
OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Kupujícímu bude zboží dodáno za cenu platnou v době objednání.

3.2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (poplatek za historické elektrospotřebiče a další v nabídce uvedené poplatky). Kupující spotřebitel se zavazuje k platbě zboží stiskem tlačítka „Objednat / dokončit objednávku“ v posledním kroku nákupního procesu.

3.3. Cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.4. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

3.5. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, provozovatel kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

3.6. Akční ceny jednotlivých produktů jsou platné do uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. Jakmile je takové zboží vyprodané, provozovatel o situaci zákazníka vyrozumí. Se zákazníkem je pak domluvena alternativní náhrada nebo je zakázka stornována. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě.

3.7. Pokud zákazník odmítne převzít již zaslané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady přepravy a dodání zboží.

3.8. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému eshopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku.

3.9. Na zákazníkem uvedenou emailovou adresu bude doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému eshopu.

3.10. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu zákazník kontaktuje provozovatele dle článku I. odst. 1.4.

3.11. Provozovatel pracuje s údaji, které mu zákazník poskytne, a považuje je za správné. Zákazník věnuje zvýšenou pozornost vyplňování údajů v objednávce, aby předešel chybám při fakturaci. V případě potřeby opravy již vystavené faktury zákazník kontaktuje provozovatele, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne vystavení faktury.

3.12. V případě nejasností provozovatel, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, kontaktuje zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů.

Článek IV.
ZÁRUKA NA ZBOŽÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitel, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží ve smlouvě ujednané vlastnosti, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4.2. Provozovatel poskytuje na předmět koupě kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Poskytuje-li výrobce zboží záruku delší než 24 měsíců, platí záruční doba stanovená výrobcem, pokud je jako záruční doba uvedena prodávajícím na eshopu.

4.2. Není-li kupující spotřebitelem, poskytuje provozovatel záruku na předmět koupě, pouze v případech a v rozsahu záruky poskytnuté na předmět koupě výrobcem.

4.3. Zárukou za jakost se provozovatel zavazuje, že věc bude po dobu záruky (záruční lhůty) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

4.4. Provozovatel neodpovídá za závady a poškození předmětu koupě způsobené vnější událostí, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby nebo užitím nebo údržbou předmětu koupě v rozporu s návodem na použití nebo návodem pro údržbu. Provozovatel také neodpovídá za opotřebení předmětu koupě způsobené obvyklým používáním.

4.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
 • vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo jeho části, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  • na odstranění vady opravou zboží;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.9. V případě, že kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nového zboží, výměnu součásti zboží, i právo na odstoupení od smlouvy. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího zboží původně dodané (včetně veškerého dodaného příslušenství).

4.10. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

4.11. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

4.12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.13. Při podání reklamace doporučujme předložit daňový doklad k prokázání nákupu reklamovaného zboží.

4.14. Lhůta vrácení peněz při reklamaci činí 14 dnů ode dne vystavení dobropisu. Pokud zákazník zruší objednávku, která byla zaplacena předem na účet, lhůta vrácení peněz činí 14 dnů.

4.15. Jako záruční list slouží nákupní doklad. V případě reklamace nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na webu, emailu obchod@strojni-pily.eu, případně volejte na 730 15 83 44. Reklamované zboží nám zasílejte na adresu Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika.

4.16. Reklamační list si můžete stáhnout zde Reklamační listKompletní reklamační řád je ke stažení zde Reklamační řád.

4.17. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Ve svém vlastním zájmu by měl překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky sepsat s řidičem protokol o porušenosti balíku. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele eshopu.

4.18. Prohlašujeme, že výrobky na prodejně splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případně i dalších normativních předpisů.

4.19.V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

4.20. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4.21. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Článek V.
PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informuje provozovatele formou jednostranného právního jednání (např. skrze zákaznický servis ZDE , dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, telefonem, e-mailem, či jiným komunikačním kanálem který provozovatel využívá). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností.

5.3. Spotřebitel je oprávněn rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele www.strojni-pily.eu nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení. Vzorový formulář si můžete stáhnout zde. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu provozovatel zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, provozovatel vrátí platbu do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo odeslání zboží zpět spotřebitelem, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

5.6. Provozovatel vrátí za podmínek dle čl. 5.5 všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím).

5.7. Pro vrácení plateb použije provozovatel stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

5.8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.9. Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.10. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.11. Práva dle čl. V. má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Článek VI.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

6.2. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona.

6.3. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli eshopu.

6.4. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

6.5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Recenzí Zboží.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Recenzí Zboží.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Recenzí Zboží.cz můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Článek VII.
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

7.1. Veškeré informace publikované na eshopu www.strojni-pily.eu, jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na eshopu uvedeny, mohou být chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví.

7.2. Jakákoli část eshopu www.strojni-pily.eu nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

Článek VIII.
ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA VADY A REKLAMACE

Podmínky odpovědnosti provozovatele za vady zboží / předmětu koupě se řídí Reklamačním řádem FENOZA, s.r.o. umístěným na internetových stránkách provozovatele www.strojni-pily.eu.

Článek IX.
RECENZE SPOTŘEBITELŮ

Každý zákazník, který povolil při nákupním procesu recenze / hodnocení, má možnost hodnotit náš eshop i produkty a to prostřednictví služeb které si zvolil. Jsou to tyto služby: Heureka.cz, Zbozi.cz, Google nákupy. Jednotlivé recenze jsou ověřovány přímo těmito službami a provozovatel do jejich hodnocení nemůže jakkoliv zasahovat. Recenze se publikují přímo na těchto portálech daných služeb a také na našem eshopu (produktové recenze). Hodnocení se počítá dle pravidel jednotlivých služeb Heureka, Zbozi, Google nákupy.

Článek X.
UPOZORNĚNÍ

9.1. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky jsou převzaty od výrobce a mají informativní charakter.

9.2. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

9.3. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v objednávce, v případě zřejmé chyby či překlepu v ceně. V takovém případě je o tom zákazník informován a jestliže s návrhem nesouhlasí, zakázka bude po domluvě stornována.

9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem [05.01.2023].
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den uzavření kupní smlouvy.

EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Plné znění obchodních podmínek ke stažení (archiv):
Obchodní podmínky 05.01.2023 (aktuální)
Obchodní podmínky 05.10.2021
Obchodní podmínky 19.05.2020
Obchodní podmínky 01.01.2019

Produkt byl přidán do seznamu oblíbených
Produkt byl přidán k porovnání.